woensdag 29 september 2010

Mooi Twenthe (1925): Vierde rijwieltocht

VIERDE RIJWIELTOCHT
Vanaf het Kantongerecht rijden wij langs het waaggebouw, tevens raadzaal der gemeente Almelo, naar het brugje over de Almelosche Aa en komen zoo door de Schuttenstraat in de Grootestraat, den hoofdverkeersader der stad, eigenaardig genoeg hier Nieuwe Eind genaamd, in tegenstelling met het Oude Eind, dat er echter heel wat nieuwer en moderner uitziet.
Rechts afslaande passeeren wij het Post- en Telegraafkantoor. De Grootestraat lokt ons, tenzij wij winkelen willen, niet erg aan, want het is er op sommige tijden van den dag, vooral tijdens het in- en uitgaan der fabrieken, zeer druk en het plaveisel is nu niet zoo heel schitterend. Wij slaan daarom maar gauw de eerste straat aan onze linkerhand in, de stille Hofkampstraat. Aan het eind dezer straat vinden wij rechts een pad, dat ons buitenom op de Bornsche straat brengt, tegenover de nieuwe stadswijk De Riet. Wij volgen de aanwijzing van het rijwielpadbordje en rijden dus het Rietplein op en verder rechtdoor, langs Biezenstraat en Ouden Deldenschen weg. Bij de betonwoningen volgen wij het rijwielpad rechts en zijn meteen weer buiten op een aardig wegje, dat ons over een brugje en over de spoorbaan brengt. Direct hierover gaan wij linksaf en volgen het mooie rijwielpad door het Nijreesbosch.Het flinke breede rijwielpad, waarop de Rijwielpadvereeniging Twenthe terecht trotsch mag zijn, loopt eerst door dennenbosschen, Als wij deze gepasseerd zijn, wordt het pad iets smaller. Weldra zijn wij bij de mooi in het hout gelegen boerderijen van Tusveld. Na de laatste boerderij wordt het pad bijzonder mooi. Hoe heerlijk rustig is het hier tusschen het geboomte, een echt stukje ongerepte natuur. Alleen des Zaterdags en Zondags, als heele slierten fietsers er op uittrekken naar de Twickelsche bosschen, kan het er wel eens druk zijn. Na het bosch wordt aan onze linkerhand het terrein meer open. Over de hei heen zien wij Borne met de fabrieken der firma Spanjaard, meer noordelijk ontwaren wij de torentjes der kloosters van Zenderen.
Op den zessprong slaan wij de richting Bornerbroek in, eerst door heide met dennen - links liggen de bosschen van de Haar van den heer Stork te Hengelo - verderop door aardige laantjes en langs mooie boerderijen. Voorbij de boerderij Groot Hedde, houden wij rechts aan op het torentje van Bornerbroek.
Men kan ook op den viersprong, bij de laatste boerderij van Tusveld, rechtsaf het fietspad volgen en komen dan door heide en dennen rijdende eveneens bij de kerk te Bornerbroek uit.


Kaart van de rijwielpaden in Twenthe. 1926 (2x klikken voor vergroting)

Verschillende rijwielpaden leiden van hier naar Enter. Wij kiezen het pad langs den molen. Een eindje voorbij deze buigt het pad naar links door de dennen en langs eenige in het groen gelegen boerderijen. Steeds rechtdoor rijdende langs mooie landelijke wegjes, komen wij tenslotte bij een groote boerderij met een heg erom. Wij gaan het erf van de Keurst, zooals deze boerderij heet, over en vinden, dit aan de andere zijde door een hekje verlatend, een aardig, tusschen bouwland en kreupelhout doorslingerend pad. Waar dit pad zich splitst, houden wij links en bereiken over een hoogen esch de kleine, doch mooi gelegen buurtschap IJpelo.
Men kan IJpelo ook bereiken, als men reeds vóór de Keurst rechtsaf slaat en komt dan langs het Mokkengoor, een schilderachtige plas, die echter des zomers zoo goed als droog ligt. Links houdende komen wij dan in IJpelo.
Bij de school gaan wij links over het brugje en volgen verder het steeds kronkelend rijwielpad, dat ons in de buurtschap Rectum op den grintweg Wierden-Enter brengt. Wij kruisen dien weg en vinden aan de overzijde weder een mooi fietspad naar den straatweg Wierden-Rijssen; waar wij op een mooi gedeelte van dien weg, bij de bosschen van den Grimberg uitkomen. Wij volgen dezen weg linksaf. Onmiddellijk na de brug over de Regge rijden wij links het rijwielpad langs den molen in. Na de spoorbaan gekruist te hebben, gaan wij weer links, kruisen nogmaals den spoorweg en rijden verder rechtuit langs den Leijerweerdsdijk. Waar bij een links gelegen boerderij de weg zich splitst, gaan wij rechtuit langs een mooi begroeid wegje. Na het brugje bij de boerderij Leijerweerd buigen wij naar rechts en volgen verder het rijwielpad naar den grintweg, die ons in zuidelijke richting in het klompenmakersdorp Enter brengt. Wij rijden dit aardige, in het groen gelegen dorp waar de menschen, die geen klompen maken, te tellen zijn, in zijn geheele lengte door tot na de bocht voorbij de Kath. kerk. Daar vinden wij links weder een rijwielpad, dat ons langs het Cartelaar en over de Regge bij Binnen Gerrit brengt. Op den driesprong - een heerlijk plekje om eens even onder het lommer uit te rusten - volgen wij het aardige wegje aan onze rechterhand. Na het bruggetje, zien wij links bij de laan naar de boerderij Wolves een eigenaardige tweelingbeuk, tot heel boven bezet met namen. Nog een eindweegs volgen wij het rijwielpad, dat bij droog weer wel eens wat mul kan zijn. Na nogmaals twee bruggetjes gepasseerd te hebben, slaan wij bij den viersprong rechtsaf. Bij den vijfsprong na de Hagmolenbeek wijst een wegwijzer ons verder ,den weg naar Goor.
Men kan hier ook linksaf rijden over Zeldam, een pad, dat echter moeilijker te vinden is. Bij den tweeden driesprong houden wij rechts langs mooi in het hooge hout gelegen boerderijen, gaan op den viersprong even rechts en slaan dan den eersten weg links in. Het is daar in Zeldam echt landelijk met al dat geboomte. Wij volgen verder het steeds kronkelend rijwielpad om tegenover de brug van Heeckeren uit te komen. Rechts om het Huis rijdende, bereiken wij aan het einde der oprijlaan Goor. Heeckeren, eens eene havezathe o.m. bewoond door de van Coevorden's, de van Hövells, de Bentincks en de familie van Hugenpoth tot Aerdt, het laatst door Jhr. G.W. Bosch van Drakenstein, is nu een klooster.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten