dinsdag 3 augustus 2010

Gids voor Steenwijk en omstreken: Blokzijl

BLOKZIJL.


Boven: Chromotopografische kaart des Rijks, verkend in 1888, herzien in 1904.

Stadje aan de Zuiderzee met ruim 1500 inwoners. Het gebruikelijke ‘stil’, 't geen voor de meeste steden gelegen aan de Zuiderzee staat, behoeft er niet voor, daar er, dank zij de verschillende industrieën, gewoonlijk nog al heel wat drukte is. Het stadje dateert uit het midden van de 16e eeuw, toen een kanaal gegraven werd van Muggenbeet naar de Zuiderzee. Dit kanaal kwam tot stand op aansporing van JAN VAN LIGNY, graaf van Aremberg. Waar deze waterverbinding den zeedijk bereikte, werd een sluis gelegd, dien men den naam van Groot-Zijl gaf, doch die later Blokzijl werd genoemd, waarschijnlijk ten gevolge van de daaraan gebezigde grondstoffen (blokken hardsteen). Blokzijl behoorde toen onder de gemeente Ambt-Vollenhove, waardoor het thans ook nog geheel is ingesloten. Na de belegering van Steenwijk werd de sluis, waarbij een buurt met haven ontstaan was, door Sonoy versterkt. Den 18den Januari 1609 ontving Blokzijl van Prins Maurits het recht om een waag op te richten; 10 dagen later ontving het een wapenschild. Het kreeg toen ook een afzonderlijke regeering en den 19 October 1672 van prins Willem Hendrik van Nassau, stadsrechten. Onder het Fransche bestuur vormde Blokzijl een eigen mairie; onder Koning Willem I werd het weder met de nabuurschap vereenigd onder den naam Vollenhove en Blokzijl. Deze vereeniging bleef echter maar weinige jaren in stand.
De in 1609 gestichte waag is in of omstreeks 1826 afgebroken. Zij voerde een opschrift dat van Blokzijls snelle opkomst getuigenis geeft:
Blokzijl heeft meer schepen in getal Dan Overijssel heel en al.

De oude vestingwerken zijn verdwenen, doch het stadje, waarvan de havenkom een groot deel beslaat, is door grachten van het omliggend platteland gescheiden. De oppervlakte, die bijna geheel bebouwd is, bedraagt 16 H.A. Op ongeveer een kwartier gaans van het stadje is het strand van de Zuiderzee, in de onmiddellijke nabijheid van het havenlicht, dat zich ruim 1000 M. in zee uitstrekt en zeer goed te bereiken is. Het strand onderscheidt zich van de zandige stranden door haar kleibodem, die bij de langdurigste droogte zelfs, geen stof in de ademhalingsorganen van de wandelaars doet binnendringen, maar enkel de zuivere frissche zeelucht. Vanaf den zeedijk heeft men prachtige vergezichten over de Zuiderzee en het z.g.n. binnenland.De hierbij afgedrukte foto's geven enkele punten uit de gemeente weer. De eerste geeft U, staande voor het gemeentehuis waarvoor het kanon geplaatst is, een gezicht op den toren der Ned. Herv. Kerk. De toren is voor hen die niet tegen een beetje klauteren opzien, toegankelijk en biedt een prachtig panorama over den omtrek. In de N. H. Kerk, de eerste in Nederland gebouwde hervormde kruiskerk, bevindt zich een prachtig gestoelte, dat uitmunt door het buitengewoon mooie snijwerk. De tweede foto geeft U een beeld op de zoogenaamde Bierkade. Het laatste huis is een hôtel, tevens café.Plaat 3 schenkt U een blik op de aanlegplaats van de booten op Steenwijk en Zwartsluis; komende van Steenwijk ziet gij voor U de schutsluis, waarachter de havenkolk gelegen is.Het stadje heeft vele schilderachtige plekjes en jaarlijks komen er dan ook schilders om deze op doek te brengen. Verder zijn er nog vele zeer mooie oude geveltjes, die over 't algemeen in zeer goeden staat verkeeren en een kijkje ruimschoots waard zijn.

Zij, die een wandeling willen maken, kunnen o.a. naar Muggenbeet en zullen daar prachtige waterpartijen vinden en schilderachtige huisjes voorbijkomen. Van Muggenbeet kan men per boot of naar Blokzijl of naar Steenwijk terugkeeren. Bovendien is er ruimschoots gelegenheid tot visschen, en liefhebbers van hengelen kunnen er nog menig vischje verschalken.
Blokzijl is op verschillende manieren te bereiken: vanuit Amsterdam per zeeboot, vanuit Zwolle per Steenwijk I en vanuit Steenwijk met de stoomboot Major, die in elk opzicht naar de eischen des tijds is ingericht en driemaal daags van en naar Steenwijk vaart. Daar de vreemdelingen die Blokzijl bezochten er zich steeds over verbaasden dat er aan de Zuiderzee nog zulk een lief vriendelijk stadje lag, durven wij ook gerust een bezoek aan Blokzijl met warmte aanbevelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten