dinsdag 10 augustus 2010

Benopte gids van Oldenzaal en omstreken: Wandeling om Oldenzaal

WANDELING OM OLDENZAAL.


Boven: Chromotopografische kaart des Rijks, verkend in 1902.

Begin uw wandeling, gaande door de Bisschopstraat en Molenstraat, op den Bentheimer straatweg. Een schoone laan van hooge boomen ligt voor u, van waar men hier en daar een aardig uitzicht op de omgeving heeft. Na ongeveer 5 minuten te hebben gewandeld, treft men aan zijn linkerhand de allée, een lief gelegen bosch met aardige wandelwegen. Dit bosch doorgewandeld van west naar oost, zorgt men het weder te verlaten aan den kant van den Bentheimer straatweg. Rechts van dien weg voert een sintelweg naar het buitentje de Klieverik en den huize Kalheupink. De wandelaar mag niet verzuimen, wanneer hij voor de Klieverik is aangekomen, zijn blikken te richten naar Oldenzaal, waarop men van hier uit een der schoonste gezichten heeft. Zijn weg nog een weinig vervolgend, heeft men voor zich een prachtig dalgezicht. Thans slaat men rechts af, ten einde een bezoek te brengen aan de schoon gelegen omgeving van de villa Kalheupink.



Op de schoonste punten en in de nabijheid van den vijver wordt de gelegenheid geboden van zijn wandeling uit te rusten en te genieten van de schoone natuur die men overal aantreft. Langs den huize Kalheupink verlaat men in zuidelijke richting het buiten en komt weder op den sintelweg dien men zooeven verlaten heeft. Ter linkerzijde van den wandelaar ligt thans de Landreben allée. Den eersten weg den beste sla men in en wandele verder door de aardige, goed onderhouden wandelpaden, maar zorge er voor het boschje weder aan de westzijde te verlaten, in de nabijheid van de villa van Mevrouw de Wed. C.M. Gelderman. Den rug gekeerd naar de villa, treft men voor zich uit een schoon gezicht op het hoog gelegen Boerskotten.
Men vervolge thans zijn weg langs den sintelweg, tot dat men uitkome in de nabijheid van het station der H. IJ. Spoorwegmaatschappij, om van daar naar de stad terug te keeren. Deze wandeling van ongeveer 2 uur wordt vooral aanbevolen aan hen die slechts weinig tijd te hunner beschikking hebben en gaarne een weinig van de schoone omgeving van Oldenzaal willen profiteeren.
De voornaamste punten van deze wandeling zijn ook langs goede wegen per rijtuig te bereiken.



De Koperboer, Beernink, enz.
Om het buiten de Koperboer te bereiken wandele men over den sintelweg, die in de nabijheid van het café Kempers aanvangt, laat aan zijn linkerhand de villa van Mevrouw de Wed. C.M. Gelderman en Kalheupink liggen, vervolgt zijn weg tot even voorbij de aan den weg gelegen tuinmanswoning tegenover Kalheupink, sla den eersten sintelweg aan zijn rechterhand in en na een kwartiertje gewandeld te hebben is men op de Koperboer gearriveerd. De Koperboer is een van de hoogst gelegen buitens van de Lutte. Van hier uit wandele men in oostelijke richting langs de spoorlijn Almelo-Salzbergen, alwaar men de verrukkelijkste vergezichten aantreft op Gildehaus en Bentheim.



Na een kleine wandeling bereikt men, zooals op de kaart gemakkelijk is te vinden, langs de erven Nijhuis en Monninkhof, het Beernink, in den laatsten tijd zeer verfraaid door den aanleg van flinke rij- en wandelwegen en bosschen, behandeld naar de nieuwste eischen des tijds. Van het erve Beernink richte men zijn schreden langs het Kruselt, om door prachtige lanen en schoone wandelpaden uit te komen op den straatweg van Oldenzaal naar Bentheim, in de nabijheid van de uitspanning het Zwaantje, van waar men òf langs den straatweg naar Oldenzaal kan terugkeeren òf zijn wandeling verder in de Lutte kan voortzetten. Zeer aan te raden is het aan het Zwaantje een weinig uit te rusten en bij terugkeer naar Oldenzaal zijn weg te nemen uitgaande van het juist tegenover het Zwaantje gelegen erve Kruselt, te wandelen door het bosch langs het Kleine Kruselt en Parrevoort naar de Klieverik. In de onmiddellijke nabijheid van het huis Parrevoort treft men een prachtige echo aan. Deze wandeling wordt als een der schoonsten van de Lutte geroemd. Van de Klieverik keere men vervolgens langs een der beide sintelwegen of langs het voetpad loopende langs Kalheupink, naar Oldenzaal terug. Koperboer en Beernink zijn, zoowel van den kant van het station als van den kant van het Kruselt, langs goed onderhouden wegen per rijtuig te bereiken.



Wandelingen van af de uitspanning van de Scheper naar het Hanhof, het Hakenberg enz.
Tien minuten verder dan het Zwaantje is, aan den straatweg van Oldenzaal naar Bentheim, de uitspanning gelegen van den heer C.H.W. Scheper. Het loont zeer zeker de moeite zijn wandeling tot hiertoe uit te strekken en kennis te maken met de aardige wandelpaden en kapelletjes rondom de kerk te de Lutte. Van af deze uitspanning kan men per rijtuig langs het erve Telman het boschrijke Hanhof bereiken, waar men bovendien langs voetpaden, op de wandelkaart duidelijk aangegeven, komen kan. Van uit het Hanhof voeren wandelpaden naar het boschrijke Hakenberg, waar men op een hoogte de ruïne van een koepel aantreft en den wandelaar de verrukkelijkste gezichten op de omstreken worden aangeboden. Het Hakenberg was vroeger, met zijn talrijke bosschen een schaduwrijke wandeldreven, een der schoonste punten van de Lutte. Thans echter, nu de bosschen geveld worden, zal het spoedig al zijn aantrekkelijkheid voor den wandelaar verliezen. Van het Hanhof kan men, door te wandelen langs het lage Kavik, Duivendal en Ophuis, bij de Belvedère komen, reeds vroeger in de wandelingen genoemd.
Vermelding verdient nog, dat de beste rijwegen, meestal sintelwegen, gevonden worden in het zuidoostelijk gedeelte der buurtschap Berghuizen en in het zuidoostelijk gedeelte van de Lutte.
De rijwegen in het noordoostelijk gedeelte van de Lutte laten veel te wenschen over; men is voornemens deze zoo spoedig mogelijk te verbeteren.

Het Lutterzand.
Aan liefhebbers van primitieve natuurtafereelen wordt een tochtje naar het Lutterzand ten zeerste aanbevolen. De rivier de Dinkel loopt aldaar met vele kronkelingen, dan eens langs groene weilanden en beemden, dan eens tusschen zandheuvels met dennen en andere boomen be¬groeid, waardoor eene aangename verscheidenheid van natuurtafereelen ontstaat. Het Lutterzand is vanaf den straatweg van Oldenzaal naar Bentheim bij de Pruissische grens gemakkelijk te bereiken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten