dinsdag 10 augustus 2010

Beknopte gids van Oldenzaal en omstreken: Wandelingen in De Lutte

WANDELINGEN IN DE LUTTE.

Naar den Tankenberg.
Wanneer men Oldenzaal door de Bisschopsstraat en Molenstraat verlaat, komt men op den Bentheimer straatweg, een der schoonste wandelwegen om Oldenzaal. Na ongeveer 5 minuten te hebben gewandeld, treft men aan zijn linkerhand de allée, waarlangs de weg loopt, die voert naar de Buitensocieteit, den wandelaar bijzonder aanbevolen om haar lief gelegen tuin, aardige zitjes en kegelbaan. Wil men deze links laten liggen, dan volgt men den eens betreden weg langs de zoom van de allée, totdat deze langzamerhand stijgt en eenige schoone gezichten op den omtrek worden aangeboden. Al voortgaande daalt de weg en komt men aan een laag gelegen steeg, de Wittewijvensteeg genoemd. Volgens de overlevering zouden door deze steeg de bouwmaterialen, benoodigd voor den bouw der R.K. Kerk te Oldenzaal, van Gildehaus zijn aangevoerd. Slechts een korten tijd behoeft men thans den eenmaal ingeslagen weg te volgen om aan den Tankenberg uit de komen.De Tankenberg, een der hoogste punten van Nederland (65 M. boven A.P.) is langs een steenen trapje te beklimmen. Prachtige gezichten vindt men hier op Ootmarsum, Nordhorn, Denekamp, Almelo enz. Op den berg zelven treft men een koepel aan waar op een grooten steen een schoon gedicht geplaatst is van den heer Weelink, vroeger rector aan het gymnasium alhier. Blijkens een latijnsch opschrift boven de deur van den koepel heeft op dezen berg vroeger de tempel van Tanfana gestaan (zie Tacitus lib. I cap. 51.)De aandacht dient nog gevestigd te worden op het schilderachtig gelegen boerenerf het Rikkert, in de onmiddelijke nabijheid van den Tankenberg. Van af de Tankenberg kan men ook gemakkelijk den Bentheimer straatweg bereiken, die u gelegenheid biedt om of verder in de Lutte te gaan of naar Oldenzaal terug te keeren. Zeer aan te bevelen is het evenwel op den afgelegden weg terug te keeren en gekomen aan de allée, een wandeling te maken in de schaduwrijke lanen van dit schoone bosch, waarvan de paden steeds weder uitloopen op den straatweg naar Oldenzaal.
Aan wandelaars, die eenmaal den Tankenberg hebben bereikt en hunne wandeling nog verder willen uitstrekken, wordt de raad gegeven den rijweg, loopende van af den berg, te volgen, totdat men bijna den Bentheimerweg bereikt heeft; hier treft men aan zijn linkerhand een voetpad, dat voert naar de zoogenaamde ‘hel’, een der lommerrijkste en schoonste plaatsen van de Lutte, naar het Dominee's bergje en het erve Middelkamp, van waar men langs meerdere prachtige wandelpaden weder op den straatweg uitkomt in de nabijheid van het Zwaantje, waar een goede gelegenheid geboden wordt om van zijne wandeling uit te rusten.

De Belvédère.
Van de uitspanning Het Zwaantje zijn meerdere wandelingen te maken. Een der schoonste is zeer zeker die naar de Belvédère. Aan de oostzijde van de uitspanning zooeven genoemd volgt men den rijweg, loopende langs het erve de Reuver en zet zijn wandeling voort tot aan het Ophuis, op korten afstand van de Belvédère gelegen. Aan de zuidzijde heeft men hier de schoonste gezichten op de omliggende plaatsen Denekamp, Nordhorn, Ootmarsum, enz., aan de noordzijde een prachtig dal en boschgezicht.
De Belvédère verlatende kan men zoo wel te voet als per rijtuig door de bosschen van ‘de Volker’ langs de steenbakkerij van den Heer Nieuwenhuis den straatweg van Oldenzaal naar Denekamp bereiken. Zij die te voet naar Oldenzaal wenschen terug te keeren volgen van af de Belvédère den rijweg in zuidoostelijke richting tot bij het erve Harbert, om van daar in westelijke richting den Tankenberg te bereiken en langs het erve Rikkert en de Buitensocieteit naar Oldenzaal te retourneeren.

Boerskotten.
In de nabijheid van den overweg van de H.IJ.Spoorwegmaatschappij, langs het café van Kempers, betrede men de sintelweg en wandele door, tot dat men, op korten afstand van de rij huizen aan zijn rechterhand, een anderen sintelweg aantreft; deze volge men en ga den overweg van het spoor over, nabij het erve Kaptein. Steeds rechtuit wandelend, heeft men ter rechter- zoo wel als ter linkerzijde van den weg eenige kleine boerderijen liggen, tot dat men aan een hek is genaderd, waarop de naam van Boerskotten is geschilderd. Men houde voortdurend den eens betreden weg, tot dat, gekomen aan een plaats waar de weg nog al aanmerkelijk stijgt, het eigenlijke Boerskotten met zijn goed onderhouden boerderijen, wandel- en rijwegen voor u ligt.
Aan de rechterzijde verrijst een aardig gelegen koepeltje van waar men de prachtigste gezichten heeft op Oldenzaal en de omgeving.Vreemdelingen, die van deze gezichten wenschen te genieten, kunnen den sleutel van het hek, dat toegang geeft tot den koepel, bekomen bij den landbouwer Peterink, die onmiddellijk bij den koepel woont. Na den koepel te hebben bezocht, bewandele men verder den sintelweg en doorkruise de verschillende lommerrijke voetpaden en wegen, terwijl op meerdere plaatsen gelegenheid wordt geboden van zijn wandeling uit te rusten en te profiteeren van de schoone gezichten op de stad, Klieverik en Kalheupink. Een bezoek aan Boerskotten wordt vooral aanbevolen aan liefhebbers van houtteelt. Vanaf Boerskotten kan men zooals op de wandelkaart duidelijk is aangegeven gaande langs het erve Koekoek en de Randrebenallee of langs de erven Kesselder en Schopman (men make gebruik van de trapjes over den spoorweg aldaar) de buitens de Koperboer en Kalheupink bereiken, welke beiden aan wandelaars vrije toegang geven. In de nabijheid van het erve Schopman vindt men op een heuveltje een bank waar men een prachtig uitzicht heeft op het Slot Bentheim en het dorp Gildehalls enz.
Boerskotten is langs een goeden weg gemakkelijk per rijtuig te bereiken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten