woensdag 23 juni 2010

Per auto en te voet (1919): Achtergrondinformatie en inleiding

ACHTERGRONDINFORMATIE
Per auto en te voet werd in 1919 door de ANWB uitgegeven. De gids bevatte specifieke auto-wandeltochten, een typisch fenomeen uit die tijd. De routes gingen van A naar B en wandelaars hoefden niet weer op de plaats van vertrek uit te komen. Ze werden n.l. per auto afgezet door de chauffeur en later weer opgepikt. Degenen die zich in 1919 een auto konden veroorloven hadden meestal ook een chauffeur in dienst.
De gids bevat een lange autoroute door delen van Utrecht, Gelderland en Overijssel, waarbij langs de route een 40-tal wandelingen zijn uitgezet, waaruit men kan kiezen.
In 1927 verscheen nog een tweede uitgebreide en vermeerderde druk van Per auto en te voet.
Hieronder worden de wandelingen op Overijssels grondgebied uit de eerste druk (1919) weergegeven.INLEIDING.
De herleving van het wandeltoerisme - gevolg van den aanleg der Bondswandelwegen - heeft ook bij hen, die geen eigenlijke voetreizen maken, den lust tot wandelen aangewakkerd. Niet het minst onder de automobilisten. Deze toch kunnen zich gemakkelijk naar een geschikt punt verplaatsen om de wandeling te beginnen, en de auto kan doorrijden, zoodat men die aan het eind van den tocht terugvindt. Wij weten, dat verschillende automobilisten aldus de Bondswandelwegen bij gedeelten hebben afgelegd, en uit talrijke vragen in de laatste jaren tot het Hoofdconsulaat gericht, blijkt wel, dat velen aldus de genoegens van een autorit en een wandeltocht willen vereenigen. Deze overweging heeft er toe geleid dit boekje samen te stellen, waarin een groote autotocht door eenige der schoonste deelen van ons land is beschreven, gecombineerd met een veertigtal wandelingen, zoowel groote als kleine.

Hoofdstuk I bevat de beschrijving van den rit met korte vermelding der wandelingen, waaruit men dus gemakkelijk een keuze kan doen. Hoofdstuk II geeft een uitvoerige beschrijving van deze tochten, terwijl eindelijk Hoofdstuk III bijzonderheden bevat omtrent een aantal in alphabetische volgorde genoemde plaatsen, welke in de beschrijving van den rit of van de wandelingen met het teeken * zijn aangeduid.
Voorts bevat dit boekje een 21-tal duidelijke wandelkaarten, waarop de beschreven tochten zijn aangegeven, en wel met een verschillend teeken voor die wandelingen, welke met de bekende wegwijzertjes van de Bondswandelwegen zijn aangeduid, en voor die, waarbij die teekens ontbreken, zoodat men zich op kaart- en wegbeschrijving moet verlaten.

Op een overzichtskaart is bovendien de automobielroute met de nummers der wandelingen aangegeven. Een groot aantal illustraties zal, naar wij vertrouwen, de aantrekkelijkheid van het werkje verhogen.
Wie den geheelen autotoer maakt en een goede keuze uit de wandelingen doet, maakt zeker een der mooiste reizen, die men zich hier te lande kan denken. Het spreekt echter wel vanzelf, dat de tocht in gedeelten gemaakt en op allerlei wijzen bekort kan worden. Bondsatlas en reiswijzer kunnen daarbij goede diensten bewijzen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten