woensdag 23 juni 2010

Per auto en te voet (1919): Wandeling 18

Wandeling No. 18.PER AUTO.
De auto stopt op den weg Hengelo-Delden tusschen M.P. 47 en 46 even voor de rechts van den weg gelegen school en rijdt daarna door tot Hotel Carelshaven.

WANDELING. Kaart No. 11. - 5.5 K.M.
We wandelen den weg in, die even vóór de school rechts afslaat en achter dit gebouw langs loopt, en volgen dezen breeden grasweg tot op den tweeden driesprong, waar in de weide, rechts van den weg, een oude, breedgetakte eik staat. We gaan hier rechtsaf, komen langs een met hooge eiken begroeide plek, waar hier en daar tusschen de stammen hulst groeit en voorbij een boerderij, die met de schuur naar den weg staat gekeerd; even verder, bij een driesprong, buigt de eikenlaan, die wij volgen, linksaf. Volgt men op den driesprong het naar rechts voerende laantje, dat tusschen laag hout en een wal van knotwilgen door¬loopt, naar een met zwaar hout omgeven boerderij, dan heeft men daar over den esch een aardig gezicht op Hengelo.
Doorwandelende van den zooeven genoemden driesprong langs den naar links ombuigenden weg, komt men langs een aardig begroeid wegje, waaraan ter rechterzijde enkele huizen zijn gelegen, en dat zich verder door een stukje veen en heide slingert, op een door zware dennen en eiken overschaduwden weg. Dezen linksaf volgende langs de boerderij Wienks, die onder Twickel behoort, komen we op een viersprong, waar we rechts afslaan, en over de Woolderbeek door jong bosch de Twickelsche bosschen naderen. In de verte komt het roode dak eener boerderij scherp uit tegen het donkere groen, terwijl heel in de verte Delden's toren zichtbaar wordt. Daar komt een vijfsprong; wij gaan den weg rechtuit, die naar rechts draait, en gaan enkele schreden verder den weg in, die links door een hek naar het kasteel Twickel leidt. De weg, dien we nu volgen, is een mooie breede laan met hooge dennen, waar links en rechts zich prachtige boschpartijen ver¬toonen; weldra komt links een heg langs een boomgaard en rechts een huis, waarachter de timmerwinkel van Twickel is gelegen. Nu houden de hooge dennen, ware woudreuzen, op en begint het beuken- en eikenbosch de overhand te krijgen. Spoedig zien we links een huisje met koepelvoorsprong en een hoog dak, grootendeels met klimop begroeid, de woning van den jager¬meester; daartegenover, aan de schuur, kunt ge wel eens enkele roofvogels zien hangen, die in de Twickelsche bosschen ge¬schoten zijn.Iets verder gaan we de brug, met een mooi kijkje op de beek, over en hebben dan spoedig het einde der laan be¬reikt, waar men aan de overzijde der met prachtige boom¬groepen omgeven weide het kasteel ziet liggen. Even vóór het einde van het bosch slaan we links een pad in; dit pad voert door een mooi gedeelte van het bosch, waar aan alle zijden de hooge eiken, beuken en sparren de lucht inrijzen, enkele met klimop begroeid, het lage, lichtgroene onderhout in de ruimte tusschen de stammen. hier en daar door rhododendrons afge¬wisseld. Onze weg voert over een beek, die onder het pad door vloeit, en loopt dan verder geheel door het bosch. Aan een brug gekomen, laten we deze rechts liggen, bereiken, rechtuit gaande, spoedig den straatweg en daar, linksaf gaande, den tuin van het Hotel Carelshaven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten