vrijdag 2 oktober 2009

Gids voor Deventer en omstreken: achtergrondinformatie, voorwoord

Achtergrondinformatie
De Gids voor Deventer en omstreken uit 1890, uitgegeven door Joh. H.W. Kreunen, was de eerste van de hand van M.E. Houck. In 1901 verscheen van dezelfde auteur Deventer en Omstreken, uitgegeven door R. Borst en Co., een veel uitgebreider werk (365 pag.). Deze gids heeft echter meer het karakter van een geschiedkundige beschrijving van Deventer. De gids uit 1890 begint ook met een hoofdstuk ‘geschiedenis’, maar bevat vervolgens een aantal wandeltochten met plaatsbeschrijvingen, en past daarom beter in dit blog.


Foto: M.E. Houck, de auteur van de Gids voor Deventer en omstreken

M.E. Houck vestigde zich in 1886 in Deventer, vier jaar voor het verschijnen van het boek. In het boek doet hij zich voor als toerist, die logerend in een Deventer ‘logement’, tijdens een week vakantie de Deventer omgeving verkent en verslag doet van wat hij ziet. Misschien had hij deze beschrijvingen van de omgeving, waaraan allerlei historische feiten zijn toegevoegd, al eerder als toerist gemaakt. Het is waarschijnlijker dat de wandeltochten qua tijd en plaats geënsceneerd zijn.

Enkele foto's zijn toegevoegd uit het eveneens in 1890 verschenen Souvenir aan Deventer.EEN KORT WOORD VOORAF
Om een wandelgids algemeen gewild te doen zijn, moet hij goed en goedkoop, gemakkelijk te raadplegen, beknopt maar toch volledig en vooral betrouwbaar in zijne opgaven zijn. Alleen wanneer hij aan die eischen voldoet zal hij aan het doel beantwoorden en zoowel schrijver als uitgever hebben getracht zich te beijveren om de gids zoo volledig mogelijk te doen zijn.
Ongetwijfeld zal deze gids in veler handen komen en zullen er velen zijn die de daarin beschreven plekjes weder eens willen opzoeken, thans gewapend met een geleider die hen opwekt het schoone te waarderen van de omgeving dezer aloude veste,
plekjes, waarvan er vele slechts worden betreden door den voet van hem, wiens taak het is te zorgen dat het natuurschoon door zijne werkzame hand onderhouden wordt en niet tot verwildering overgaat.
Ook zal de verschijning van dezen gids, vreemdelingen tot een bezoek aan Deventer en hare schoone omstreken uitlokken en zij zullen zich daarover niet te beklagen hebben; moge
echter van de vrijheid om ongehinderd rond te wandelen over buitenplaatsen en plantsoenen geen misbruik gemaakt en geene baldadigheden gepleegd worden, die, als in zoo vele heerlijke streken van ons land, de eigenaars er toe nopen, de vrije wandeling op hunne eigendommen te verbieden.
Deze gids wil beproeven ook hen van dienst te zijn die zich niet bij een toer of tocht van een enkelen dag bepalen, maar zich wat langer in den omtrek ophouden of meermalen derwaarts terugkeeren. De opgave van eenige wandelingen buiten de hoofdwegen vindt daarom eene plaats.

Het groot aantal platen en illustratiën, de wandelkaart en wat verder tusschen den text gevonden wordt zullen de overtuiging geven dat Deventer en omstreken een bezoek overwaard zijn.
Voor gegronde opmerkingen die bij eenen eventueelen herdruk tot verbetering kunnen strekken houden schrijver en uitgever zich beleefd aanbevolen, onder dankbetuiging aan hen, die bij de samenstelling hunne zeer gewaardeerde hulp hebben verleend.

DEVENTER, 1 Juli 1890.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten