donderdag 22 oktober 2009

Geïllustreerde gids voor Zwolle en Omstreken: De buurtschap Ittersum, Besluit

De Buurtschap Ittersum


Fragment van Chromotopografische kaart des Rijks, verkend in 1883, herz. in 1911

Nog eene wandeling rest ons te maken in de gemeente Zwollerkerspel, en wel in de buurtschap Ittersum, opdat we kunnen zeggen, de omstreken van Zwolle bezien te hebben voor zooveel zij als bezienswaardig kunnen worden beschouwd. Wij begeven ons daartoe naar het einde der Deventerstraat, slaan daar den nieuwen Deventerstraatweg op en passeeren na een tien minuten de spoorbaan op een punt waar de drie lijnen naar Meppel, Almelo en Deventer zich splitsen en vervolgen onze wandeling langs den zelfden weg tot wij komen aan de herberg: De Nieuwe Rozeboom (van Veltkamp). Kort daarna treffen wij een aardig buitentje aan "Berkenhove" geheeten; verderop het huis Ittersum, bewoond door den eigenaar L.C. Cnopius en vervolgens het uitgestrekte, boschrijke en schoon aangelegde buiten van den heer Mr. A. van Naamen van Eemnes, Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, dat den naam draagt van Huize Zandhove. Wanneer men zich met den rug naar het huis wendt, ziet men in de verte den Trijsenberg bij Hattem tegen den horizont afsteken. Van de beide laatstgenoemde buitenplaatsen geven de afbeeldingen ons een klein proefje; beide liggen nog al een eindje van den weg af en hebben water voor zich.

Men kan de wandeling uitstrekken tot het nabijgelegen Windesheim, door zijn klooster bekend en van daar met de trein naar Zwolle terugkeeren. Of indien men zoo ver niet verlangt te gaan, dichtbij de Nieuwe Rozeboom links afslaan en langs de landwegen naar de stad terugkeeren. De weg wijst zichzelf aan, want de hooge spoorwegbrug zien wij vóór ons, en het terrein is open genoeg. Ge passeert dan ook de Schellerallée, de lommerrijke laan, die ge op uw weg van het Kleine Veer zijt doorgegaan. Het landwegje, dat ge vervolgens iets verder voorbijkomt, leidt u tot aan de Willemsvaart ter hoogte van het Israëlietisch kerkhof. Beminnaars van het buitenleven kunnen hier zich aangenaam vermeien, zich verlustigende in de rijke weilanden met schoon vee, die men hier aantreft.

BESLUIT

Wij nemen thans afscheid van den lezer, die ons tot dusverre heeft gevolgd en wenschen hem veel genoegen toe bij een bezoek aan onze stad. Daar hij dan echter van zelf ook met de inwoners in aanraking komt, kan 't geen kwaad, als we hem ook een proefje geven van het Zwolsche dialect, dat onder de hoogere standen wel niet veel meer, maar in de volkskringen nog steeds met weinig verandering wordt gesproken. Wij kiezen daartoe een

Klaeppermans Ny-jaors-Zegenwens,

An Heeren regeerders, koopluu en alle veurnaeme borgers en inwoners der stad Zwolle, in het begin van het jaor 1841.

Wy klaepperluu, wy komt van daege,
Weer met een biester groot bohei
De Zwolse luu nyjaor of wensen,
Vind y ons vers niet mooi? wel mensen,
't Is ook maar klaeppermans gerei.

De Goeverneur, de Borgemeister,
Die kriegt een plasien boven an;
En al de hooge Pottentoten ,
Die ievers wat in mè kunt proten ,
De raod en regters volgen dan:

Wy wensen Ow dan 's Hemels zègen,
De neije Goeverneur veural,
Wy kunt van dáge niet mankeeren ,
Um Ow ies knap te vielsiteeren ,
Met Ow Geregtshof an de wal.

Das wegaars mooi! dat kan nog joren
En sierod wèzen van de stad.
Deur kui nou záment prakkezeeren,
Hoe oi ze 't kwoad doen of zult leeren ,
Deur tuchthuusstraffe of golge en rad.

't Zal an onz' iever nievers haepren,
Um Ow te dienen zo as 't heurt;
En die 't now 's naggens ies mogt lusten,
De Zwolse Borgers te ontrusten,
Ziet zich deur ons deurin versteurd.

De Domeneers en Zielverzurgers,
En die de Karke dienstig zind;
Die wensen wy dat alle wèken,
Tut loon veur Haar, op al haar praeken
Geen heurders maer ook doders vind.

De koopluu die de stad doet bleujen,
Een op den duur gespekte lae,
Als ook de Zwolse Fabrikanten,
Debiet en toevoer van contanten,
En gien bankrotten , dás maar schae.

De Schippers en de varensmensen
En die zien goed no buten schikt,
Een beter water om te varen,
Dan hoefy ow niet te vergaren,
Op 't Zwolse diep deur elk veur schrikt.

Maar al te völle muj niet klagen
Want ziet dan maar ies op den diek,
Die schepen goat met zwoare vrachten,
Zoo maar in ees uut Zwolles graechten,
Recht uut recht an noa 't Engels riek.

'k Wed dat de Winkeliers en Slagters
En dat er mennig buten dat,
De Direkteurs en al de Heeren
Van dáge ekspres gaat fielseteeren,
Want 't is un opkomst veur de stad.

En aw hier en aan de rontoren
Op Amsterdam un stoomboot kriegt,
Dan kui' gauw wat no Holland sturen,
Wie weet het in hoe weinig uren
Ow dan de zee wel over vliegt.

Wy wensen alle Ambachtsmensen
Gestödig werk en dad'lik geld;
Dan kui luu nog met voordeel werken,
En slagten alle jaör un verken,
Dan wor y rieke en welgesteld.

Wij wensen veur de buutenmensen,
Dat God Ow arbeid zègnen zal;
En dat de veurspoeds zunnestraolen
Ow waren mugt veur biestekwaölen,
Veur watersnood en ongeval.

Wy wensen veur geringe mensen,
Dat ze de stad vergrooten meugt,
En dat z' ow knappe huussies bouwen,
Dan kui luu makleker gaon trouwen
En wézen nergens veur beducht.

Maar veur daw now nog uut wilt scheiden,
Zee hier hey nog een goeye raod
't Jenever drinken mos y laoten,
En in de kroeg te zitten proten
Dat past in 't g'heel niet by ow staot.

Dat Zwolle rieke en groot mag worden,
Bevrijd van onheil en gevaor;
Dat Zwolle welig voort mag bleujen,
Dat Zwolle vinnig an mag greujen,
Zij onze wens nog mennig jaor.

De Zwolse Klaepperluu.

Wij sluiten met den wenseh, door de "Zwolse Klaepperluu" zoo eenvoudig uitgedrukt: "Dat Zwolle rieke en groot mag worden" en hopen dat de uitgave van dezen "Gids voor Zwolle en Omstreken" daartoe een klein steentje moge bijdragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten