donderdag 22 oktober 2009

Geïllustreerde gids voor Zwolle en Omstreken: Voorwoord

VOORWOORD

Onder het groot aantal stadsgidsen dat reeds bestaat, ontbrak tot heden nog altijd een Gids voor de hoofdstad van Overijssel. Toch is de stad m.i. belangrijk en schoon genoeg, inzonderheid om hare omgeving, om de uitgave van een Gids waardig te zijn. De Heer J. Craandijk, de bekende schrijver der “Wandelingen door Nederland", uitgegeven bij den Heer H.D. Tjeenk Willink te Haarlem, spreekt in zijn "Wandelgids door de schoonste streken van Nederland" dan ook, als zijn verwachting uit, "dat een der ingezetenen van Zwolle de hand eens aan den ploeg zal slaan, om ten gerieve van Zwolle's bezoekers een gids voor Zwolle en omstreken te leveren".
De ondergeteekende, hoewel geen geboren Zwollenaar, doch door een twaalfjarig verblijf de stad lief gekregen hebbende, heeft het beproefd, in den trant der bestaande werkjes van dien aard, een "Gids voor Zwolle en omstreken" samen te stellen. Natuurlijk kon het niet in de bedoeling liggen eene volledige geschiedenis en plaatsbeschrijving van Zwolle te leveren: dit zal niemand van een werkje als dit verwachten of kunnen eischen. 't Zal genoeg zijn wanneer door plaat en woord aan onze landgenooten, die Zwolle niet kennen, een eenigszins gelijkend beeld van de stad wordt gegeven en de lust haar te bezoeken, daardoor wordt opgewekt. Zwolle mocht niet langer achterstaan in dit opzicht bij andere steden van gelijken of minderen rang, die reeds lang 't een of ander hebben om de plaats van hare schoonste zijden te doen kennen.
Het aanstaande bezoek van H.H.M.M. de Koningin en de Koningin-Regentes aan onze stad verhaastte de uitgaaf: dan toch zijn vele vreemdelingen te wachten, die in dit werkje eene gewilde handleiding zullen vinden om hun bezoek nuttig en aangenaam te maken. De uitgevers waren vrijgevig genoeg, portretten van Hare Majesteiten te doen voorafgaan; het boekje wint daardoor in belangrijkheid.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn dank te betuigen aan allen die mij bij mijn streven behulpzaam zijn geweest, inzonderheid aan de heeren photografen, zoowel die van beroep als een tweetal jeugdige amateurs te dezer stede, die belangeloos hunne opnamen afstonden tot het vervaardigen der cliché's voor de afbeeldingen.
Aangenaam zal het mij zijn, wanneer deze bescheiden poging een gunstig onthaal mag vinden bij mijne stadgenooten, en zeer zal het mij verheugen indien de uitgave van dezen gids het vreemdelingenbezoek aan Zwolle doet toenemen en de belangen harer nijvere ingezetenen daardoor worden gebaat.

ZWOLLE, Augustus 1895.
C. J. VAN DER LOO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten