vrijdag 4 mei 2012

Gids voor Heino (1935): Heino en omgeving

HEINO EN OMGEVING


Heino is van verschillende kanten gemakkelijk te bereiken. Het ligt aan den spoorweg Zwolle-Almelo en tevens aan den grooten straatweg die Zwolle verbindt met Twente.
Komt men langs genoemden straatweg uit de richting Zwolle, dan passeert men pl.m. 25 minuten gaans buiten het dorp Heino, de monumentale Ganzepanbrug, nog pas voltooid, waardoor een enorme verbetering is gekomen in het verkeer over dit traject. Weldra passeert men het prachtige boschrijke buitengoed De Gunne, waar het heerlijk stil is onder het oud geboomte.


Even voor het dorp ziet men de groote Coöperatieve Melkproductenfabriek, bekend door de bereiding van Melkpoeder, welk product naar alle streken van de wereld wordt gezonden.
Iets verder, bij den ingang van het dorp, staat de windmolen, toebehoorende aan de familie Hooglugt, welke molen een onverbreekbaar geheel vormt met het rustige dorpsaspect.


Het dorp zelf is een toonbeeld van netheid en rust. De oude toren van de Ned. Herv. Kerk staat schilderachtig op den hoek, waar de groote straatweg ombuigt naar Raalte.


Deze toren werd omstreeks 1300 gebouwd en opgetrokken uit roode baksteen. In 1885 werd hij getroffen door den bliksem, waarvan de sporen nog duidelijk te onderscheiden zijn.

De onmiddellijke omgeving van Heino is buitengewoon mooi. Kiest b.v. voor wandeling, de mooie Rosendaalsche weg. Komende van Zwolle, gaat men vanuit het dorp de richting naar het station, vlak voor Huize “De Heemel", - het prachtig gelegen en getooid “Landhuis", - rechtsaf, langs Het Rosendaal de Nieuwe Wetering over en langs de oude buitenverblijven De Colckhof en De Alerdinck.Wanneer wij de geschiedenis naslaan van de Marke en Schoutambt van Heino, dan lezen we omtrent laatstgenoemde buitenverblijven, . . . "zoo mooi gelegen, temidden van schitterende landauen, uitgestrekte bosschen van akkermaalshout, statig opgaande lanen en lommerrijke berceau's, waartusschen weide en akkers, vijvers en grachten, die bekoorlijke afwisseling brengen. welke deze plek maken tot een der schoonste van Salland". En zulks mag met recht, zonder overdrijving gezegd worden. Een attractie op zich zelf is een wandeling of fietstocht langs genoemde wetering. Hier kan men volop genieten van het echte buitenleven en hier zou de natuur den dichter geïnspireerd kunnen hebben tot zijn vers:

"Hoe genoeglijk rolt het leven,
des gerusten landmans heen."

Aan den straatweg, die Heino verbindt met Wijhe, treft men even voorbij het spoorwegstation het eeuwenoude kasteel Het Nijenhuis aan, waar zware beuken en eiken alleen reeds een bezoek overwaard zijn. Het geheel maakt op den bezoeker een overweldigenden indruk.
Links van den lommerrijken straatweg Heino - Raalte, ligt het mooie buitengoed Het Relaer.
In grove trekken werden hiervoor enkele bepaalde punten omschreven om den geachten lezer eenig beeld te geven van onze mooie gemeente. Denk evenwel niet. dat hiermee alles gezegd is. Zij die een heerlijke wandeling geheel en al buiten willen maken, moeten even buiten het dorp laatstgenoemden straatweg verlaten en links een zandweg inslaan, de Berkendijk. Of zij kiezen den zandweg naar het z.g. Jacobsgat, de Heinosche plasjes, miniatuurmeertjes, die van uit het dorp zijn te bereiken, langs meerdere zandwegen, omzoomd door dennen en heide.
Even gemakkelijk als Zwolle, Raalte, Wijhe is ook het oude stadje Dalfsen van uit Heino te bezoeken. Men kan daarvoor kiezen den kunstweg over de Kluunhaarsbrug ofwel dien door den Veldhoek naar het kasteel Rechteren.
Het aantrekkelijke in Heino' s ligging is, dat men in de onmiddellijke omgeving mooie wandelingen aantreft van 1 à 2 uur, onverschillig welken kant men kiest, doch dat men even gemakkelijk zijn tochten kan uitbreiden tot den duur van een halven of heelen dag. Houdt men van water, weide, enz. dan kiest men de omgeving in het westen en noordwesten, prefereert men bosch en heide, zoo gaat men in andere richting. Elkeen zal zijn genot kunnen vinden bij het dwalen door Heino's dreven. Men zal ervaren, dat Godes milde hand deze rijkelijk heeft bedeeld. Allerlei gevogelte, in overvloed aanwezig roept den bezoeker het welkom toe, terwijl wildsoorten, welke bosschen en weiden bevolken hem in verrukking zullen brengen, als zij plots verstoren de rust welke hier zoo juist nog heerschte.
Stiefmoederlijk zouden de kerkdorpen Lierderholthuis en Laag-Zuthem bedeeld worden, wanneer we daar met geen enkel woord over repten. Ook hier getuigt een stille rust van een landelijk aspect en doet het goed hier een wijle te toeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten